Договір оферти

1.1. Справжній Публічний договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті https://kagroup.info/, по організації участі юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник) в бізнес-події, організатором яких є KA Group, і які спрямовані на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності.

1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання послуг з організації участі в бізнес-подію (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання послуг з організації участі в бізнес-подію.


2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта - справжній публічний договір на надання послуг з організації участі в бізнес-подію.

Сайт - інтернет- сайт https: // kagroup.info / використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.

Послуги з організації участі в бізнес-подію - будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для участі в бізнес-подію.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті послуги з організації участі в бізнес-подію. Виконавець - ТОВ «КА ГРУП» або інше фізичного та / або юридична особа, яка має право надати послуги по Участі Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах. Договір на надання послуг з організації участі в бізнес-подію (далі - договір) - договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг з організації участі в бізнес нес-подію, який укладається як Акцепту цієї Оферти.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику послуг з організації участі в бізнес-подію силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.

3.2. Дата проведення бізнес-події - в залежності від назви і теми, вказана на сайті.

3.3. Вартість кожного виду послуги з організації участі в бізнес-подію встановлюється на сайті Виконавця. Даний договір на надання послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику при натисканні кнопки «Сплатити»

3.5. Участь в бізнес-подію підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Лист-запрошення на участь в бізнес-подію надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні замовлення.

3.6. У разі, якщо протягом 2 робочих днів Замовник за тієї або іншої причини не отримав Лист-запрошення на участь у бізнес-події, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: kagroup@kagroup.ua або info@kagroup.ua

3.6. Справжня оферта має силу акта про надання слуг. Прийняття проводиться без підписання відповідного акта.

4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

4.1. Надання Замовнику послуги з організації участі в бізнес-подію можливо за умови створення їм на Сайті відповідної облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім'я Замовника, адреса його електронної пошти, телефон.

4.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: kagroup@kagroup.ua або info@kagroup.ua


5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

Надати послуги з організації участі в бізнес-подію, згідно цього договору, якісно і у встановлені Офертой терміни.

5.2. Виконавець має право:

Самостійно здійснювати підбір персоналу для проведення робіт;

В процесі проведення робіт, згідно договору, самостійно і від власного імені укладати договори з іншими юридичними і фізичними особами, необхідними для виконання умов договору.

5.3. Замовник зобов'язується:

Оплатити послуги, що надаються відповідно до оферти.

Замовник »має право:

Контролювати і оцінювати якість послуг Виконавця;

Справжня оферта може бути розірвана за ініціативою однієї Сторона з попередженням іншої Сторони не менше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення бізнес-події і поверненням сплачених грошових коштів. При цьому, в разі розірвання Пропоновані можливості з ініціативи Виконавця останній повертає Замовнику суму передоплати, яка була сплачена Замовником за послуги.У разі розірвання Пропоновані можливості з ініціативи Замовника - Виконавець здійснює повернення грошової суми, сплаченої Замовником, за вирахуванням 15% організаційного збору від вартості послуг зазначених на сайті https://kagroup.info/, за реєстрації Участі.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Контент Сайту і контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або в її користуванні на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до Законодавства. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.

6.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.

6.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Компанії та / або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходи регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення.
У разі якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходи не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення Заходи виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плата за використання такого програмного забезпечення Заходи включена у вартість участі в Заході. Всі права на програмне забезпечення Заходи, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення зберігаються за Компанією та / або виробником програмного забезпечення Заходи.

7. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

7.1 Компанія має право:

7.1.1 - виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.

7.1.2 - використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству.

7.1.3 - консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати вартості участі в Заході, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при реєстрації на Веб-сайті.

7.1.4 - у будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет модифікацій та / або доповнень. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Компанією змін і / або доповнень до Оферті означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.

7.1.5 - переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

7.2 У разі порушення Користувачем умов цієї оферти, Компанія має право блокувати обліковий запис Користувача, або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої сторінки або без такого повідомлення.

7.3 Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки і про факт здійснення успішної оплати вартості участі в Заході. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджувальну інформацію.

7.4 Компанія не зобов'язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінити або припинити, або припиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Веб-сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Веб-сайту.

7.5 компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов даного Договору, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 7 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.

7.6 Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Веб-сайту в загальнодоступній формі.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням послуги з організації участі в бізнес-подію, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суд.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Зобов'язання сторін за цією Оферті вважаються такими, що втратили силу в разі виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили (форс-мажор) є зовнішні і надзвичайні події: війна або військові дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні пригоди та природні катаклізми, їх наслідки, рішення центральних і місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, безпосередньо впливати на умови договору і суттєво погіршать становище Сторін, а також інші події, які компетентні органи визнають обставинами непереборної сили.

9.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цією Офертою, зобов'язана про настання або припинення дій вищевказаних обставин негайно, не пізніше 3-х днів з моменту їх виникнення, в письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про непередбачені обставини позбавляє відповідну Сторону права посилання на них в майбутньому.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.


10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

10.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3. До даного договору застосовується законодавство України.

10.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.